Algemene Voorwaarden 2024

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Vakantieverblijf: tent, vouwwagen, kampeerauto, toercaravan, camper, trekkershut, vakantiewoning of studio en dergelijke;
 • Ondernemer: het bedrijf (Camping de Okkernoot)die de plaats/accommodatie ter beschikking stelt;
 • Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
 • Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 • Toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 4 weken geplaatst op de plaats;
 • Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 • Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 • Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf;
 • Promotiemateriaal: beeldmateriaal, foto’s en video’s, op de website, (eigen) folders, sociale media, websites van derdenArtikel 2: Inhoud overeenkomst

 • De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente en zakelijke bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 • De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 • Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, tenzij de ondernemer geen enkele invloed heeft op de afwijking, heeft de recreant het recht op een vergoeding.
 • De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven
 • Recreanten dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn om een overeenkomst met de ondernemer aan te gaan (om een standplaats te huren). Indien het een groep betreft, dan dienen de recreanten allemaal 18 jaar of ouder te zijn. 

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 • De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling

 • De (aan)betaling van factuur wordt bij bevestiging gedaan. 
 • U betaald 20% van de reissom bij bevestiging en tot 6 weken voor aankomst.
 • Het restant bedrag, exclusief electra,  wordt uiterlijk 6 weken voor aankomst door de gast voldaan.
 • Bij boekingen binnen 6 weken voor aankomst betaalt u het totale bedrag na ontvangst factuur. Binnen 7 dagen na factuurdatum.
 • Electra wordt achteraf berekend. Deze wordt geregistreerd door apparatuur van I.C.Y. vanaf aankomst tot vertrek en bij uitcheck betaald bij de receptie.
 • De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke en telefonische aanmaningen, zijn betalingsplicht binnen een termijn van een week na de aanmaningen niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, tenzij anders is afgesproken.
 • Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. Tenzij de ondernemer met de recreant heeft afgesproken om het verschuldigde bedrag bij aankomst te betalen.
 • De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Annulering

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. De annuleringskosten kunt u bij uw verzekeringmaatschappij, waar u uw reis en annuleringsverzekering heeft afgesloten, claimen. Volgens de bij hen daarvoor geldende voorwaarden.

Het annuleringsbedrag bedraagt:

 • bij annulering op de dag van de reservering of zeven dag na de reservering (tenzij binnen 45 dagen voor aankomst) moet de gast 0% van de overeengekomen prijs betalen
 • bij annulering binnen 45 dagen voor aankomst, moet de gast 25% van de overeengekomen prijs betalen
 • bij annulering binnen 30 dagen voor aankomst, moet de gast 35% van de overeengekomen prijs betalen
 • bij annulering binnen 10 dagen voor aankomst, moet de gast 50% van de overeengekomen prijs betalen
 • bij annulering binnen 1 dag voor aankomst of een aantal dagen na de aankomstdatum, moet de gast 100% van de overeengekomen prijs betalen

 

Bij het sluiten van de camping door absolute overmacht, bijvoorbeeld de coronapandemie, krijgt de recreant een voucher of een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan alleen aangevraagd worden indien de aanbetaling of het volledige bedrag voldaan is. De voucher is dan de waarde van het bedrag wat bij de ondernemer bekend is.

Indien de recreant niet akkoord gaat met de hierboven genoemde aangeboden voucher, alleen in het geval van een soort zelfde situatie als hierboven genoemd, dan dient de ondernemer het overeengekomen bedrag terug te betalen aan de recreant.

Annuleringsverzekering (!)

Zorg voor een goede annuleringsverzekering bij uw verzekeraar. Ook als u in Nederland op vakantie gaat !

Wat wordt vergoed bij een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering dekt (een deel van) de kosten wanneer jouw reis niet door kan gaan door een ernstige gebeurtenis, zoals een ongeval, ziekte of overlijden van jezelf of een familielid. Ook wanneer je jouw reis moet afbreken biedt een annuleringsverzekering uitkomst.

 

Artikel 7: Gebruik door derden

 • Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, die van tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor een overeengekomen tariefperiode verschuldigd, indien anders is afgesproken.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

 • Indien de recreant, mede recreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of veiligheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke of mondelinge waarschuwing(maximaal 3x), niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke of mondelinge waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mede recreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
 • Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
 • Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij een persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege gelaten worden.
 • Na een opzeggen met onmiddellijke ingang dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, de dienstdoende technische dienst medewerker bepaalt in welke tijdspanne dit gebeurt.
 • De recreant blijft in het beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen

 

Artikel 10: Wet- en regelgeving

 • De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 • De recreant is verplicht op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mede recreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

 

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 • De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 • De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden waarin de recreant het heeft ontvangen. Uitzondering wordt gemaakt voor de gras plaatsen op de camping, waar, als het kampeermiddel een langere tijd staat, het gras niet meer te herkennen is.
 • Het is de recreant, mede recreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 • De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 • De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mede recreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mede recreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 • De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

 

Artikel 13: Promotiemateriaal

Bij het reserveren van een kampeerplaats op Recreatiepark Forest Camp de Okkernoot, zowel via de website (www.forestcamp.nl) e-mail als via de telefoon, gaat de recreant akkoord met de algemene voorwaarden. Daarmee gaat de recreant ook akkoord met het verspreiden van het door de ondernemer gemaakte promotiemateriaal. Na het verspreiden van het promotiemateriaal kan er bezwaar gemaakt worden door middel van een e-mail te sturen naar info@forestcamp.nl. De ondernemer is dan verplicht om het beeldmateriaal te verwijderen.

Artikel 14: Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse Rechter is gevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.

Parkregels Forest Camp de Okkernoot

Entree

U kunt het park op rijden tussen 07:00 – 22:00 uur. Uitrijden is altijd mogelijk. We hebben geen slagbomen dus vertrouwen we erop dat de regels worden nageleefd. Nieuwe gasten en/of bezoekers dienen zich eerst te melden bij de receptie. Is deze gesloten, dan kunt u ons bellen op: 06-15600845. Dit nummer vindt u ook bij de entree.

Toegankelijkheid terrein

Het terrein is toegankelijk voor alle geregistreerde gasten van Forest Camp de Okkernoot Alle nieuwe gasten dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie.

Bezoekers

Bezoekers van gasten van Forest Camp de Okkernoot hebben toegang op het terrein zodra ze zich gemeld hebben bij de receptie. Als er bezoekers blijven slapen, dan dient de gast dit tijdig aan te geven bij de receptie. Het logé tarief is: voor kinderen tot 12 jaar € 5,50 en voor personen vanaf 12 jaar € 7,50. Daarnaast wordt de toeristenbelasting (€ 1,50) per persoon per nacht berekend.

Standplaats

De standplaatsen worden aangeduid door middel van 2 bomen .. De recreant dient zijn/haar kampeermiddel in het midden van de bomen te plaatsen. De gebruikers van standplaatsen zijn mede aansprakelijk voor de betaling van het door hun gasten verschuldigde logé tarief (€ 7,50 per persoon, per nacht), maar ook mede aansprakelijk voor het gedrag van hun gasten.

Rust en veiligheid

Forest Camp de Okkernoot is geen ‘autovrije’ camping. Dit houdt in dat gasten alleen op de aangegeven rondweg mogen rijden (maximum snelheid 5 km).

En dat gasten van de camping alleen gebruik mogen maken van de rondweg. De auto van de gasten wordt buiten het terrein geparkeerd. Tegen betaling kunnen auto’s binnen geparkeerd worden, dat gebeurt op de aangegeven parkeerplaatsen.

Alle gasten van Forest Camp de Okkernoot dienen zich te houden aan de nachtrust periode. De nachtrust periode is tussen 22:00 en 07:00 uur.

Het is evenmin toegestaan:

 • Om met een groep jongeren (onder 18 jaar), zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, te verblijven op Camping de Okkernoot of in één van de accommodaties;
 • Om onverminderd het hierboven staande punt over de nachtrust, door middel van muziek, zang of anderszins mede- recreanten te hinderen;
 • Open vuren te maken, het gebruik van vuurkorven en/of tuinhaarden valt hier ook onder. Tenzij u toestemming heeft van de campinghouder.
 • Bij of in het sanitairgebouw andere bezigheden te verrichten dan het halen van water; douchen, afwassen of tandenpoetsen
 • Op het terrein reclamemateriaal te verspreiden, handel te bedrijven, redevoeringen, optochten, bijeenkomsten of inzamelingen te houden, zonder toestemming van de beheerders van Forest Camp.

 

Algemene voorwaarden

Een ieder die zich op de camping bevindt, dient zich aan de algemene voorwaarden en de parkregels (opgesteld op 24 september 2020) te houden. Gasten van Forest Camp hebben het recht om de algemene voorwaarden en de parkregels in te zien.

Personeel

Het personeel van de Forest Camp, alsmede de beheerder in het woonhuis, zijn leidend. Gasten van Forest Camp dienen te luisteren naar de aanwijzingen van het personeel.

Uitzonderingen

In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslissen de beheerders naar eigen goeddunken en dienen de gebruikers en hun bezoekers deze beslissingen onverkort op te volgen.

 

Als u vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact opnemen.

Ernst en Rensje van Leijden

Bel ons: 0478-201578  of 06-15600845      

                                                                          Mail ons: info@forestcamp.nl

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram